HeaderBanner.jpg
  מידות - ראיית הטוב  
 
בע"ה
 

שני צדדים למטבע

מטרות הפעולה:

·        החניך יבין שיש שתי דרכים להסתכל על כל מצב: על הצד הטוב שבו או הרע.

·        החניך יבין שכמו שבכל מצב יש שתי דרכי הסתכלות- כך יש שתי דרכי הסתכלות על כל אדם: על הדברים החיוביים שבו או השליליים, וכמו שאני רוצה שיראו בי את הטוב ככה אני צריכה להשתדל לראות את הטוב באחרים

מהלך הפעולה:

·        מראים לחניכים תמונות של תעתועי ראיה, שאפשר לראות אותם כשני ציורים שונים.

·        מקריאים את הסיפור "שני צדדים למטבע" *סיפור-לימוד זכות של ר´ לוי יצחק: פעם אחת, עברו ר´ לוי יצחק מברדיטשוב וחסדיו ליד בית כנסת. בחוץ, עמד עגלון עטור טלית ותפילין ותיקן את עגלתו. עמדו החסידים כועסים וגערו: תסתכלו על העגלון הזה, עטור טלית ותפילין, ומתעסק בתיקון עגלתו. אמר ר´ לוי יצחק, תסתכלו על העגלון הזה, אפילו בשעה שהוא מתקן את עגלתו הוא מתפלל!

לסיכום:

·        צ´ופר רבי נחמן- "נהג כמנהג הבורא: אל תחפש את חסרונות זולתך ואת נקודות התורפה שלו, חפש את הטוב שבו! כך תוכל לחיות בשלום עם כל אחד" בכל אחד יש גם את הדברים שטובים בו ואנחנו צריכים להשתדל למצוא אותם-ראיית הטוב בכל אחד תעזור לנו לתפקד בתור חברה טובה יותר.

·        "ההתעניינות בצד הטוב של כל אחד ואחד, מכסה ממנו באמת את כל הצדדים הרעים שרואה."(אורות הקודש, הראי"ה קוק)

בהצלחה

 
0211200909202673-copy.jpg