HeaderBanner.jpg
  על האולפנא  
 האולפנא הוקמה בשנת תשמ"ד, כמסגרת תורנית לבנות שדרכן תואמת את דרכה החינוכית של האולפנא.

באולפנא (כתות ט' – יב'), כ- 170 בנות המתחנכות באוירה תורנית ועשייה ארץ ישראלית,

על הקפדה במצוות התורה, ישרות, דרך ארץ, צניעות, עמל ואחריות אישית, חברתית ולאומית.

הבנות בעלות מוטיווציה לימודית, נדרשות לעמוד במטלות רבות וביום גדוש לימודים ופעילות חברתית.

אחרי שנים של מאבק נחוש, בו שאבנו כח מאמונה חזקה ומרוח גדולה,

גלתה אולפנת נוה דקלים ממקומה בגוש קטיף,

אך לא קיפלה את דגל האמונה והרוח האיתנה, שהיוו תשתית לדרכה החינוכית, היא ממשיכה את עבודת החינוך

עם תלמידותיה, באתר הזמני בגבעת ושינגטון.

באולפנא:

     תוכנית תורנית מוגברת. (שעות עיון ושעות מדרשה).

     לימודים לבגרות ברמה גבוהה.

     מגמות: ביולוגיה, ארץ- ישראל, ספרות, מחשבים ותקשורת. (מותנה במספר הנרשמות).

     אוירה טובה ורצינית.

     פנימייה מלאה.

     חוגים.

     יחס אישי ופתוח.

     צוות חם ומלווה.

    פעילות חברתית מגוונת.

 
0211200909202673-copy.jpg