HeaderBanner.jpg
  מבדק ביהדות - יום ראיונות  
 
שער למבדקי כניסה ביהדות.
 
נבחנת יקרה, נא קראי בעיון את ההוראות ואת השאלות במבדק.
 
סיסמת כניסה תינתן ע"י המשגיחה.
 
במבדק 25 שאלות  -  יש לענות על כולן.
 
בכל שאלה יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר.
 
קליטת המבדק תתבצע אחרי לחיצה על "שלח" בסופו.
 
לפני שיגור הטופס ניתן לחזור ולתקן כל שאלה.
 
בהצלחה רבה! 
0211200909202673-copy.jpg