HeaderBanner.jpg
  חומרי תרגול לכיתות החטיבה  
 
תלמידות יקרות שלום.

אנו מקווים שאתן מנצלות את החופש למנוחה וצבירת כוחות לשנה הבאה.

באולפנא עובדים במרץ כדי שהכל יהיה מוכן, הכיתות הספרים וכל שאר הדברים.

אנו מצפים מכן לבא מוכמנות ללמידה משמעותית.

לכן....
מומלץ להתכונן כבר עכשיו.


באנגלית אנו ממליצים לתרגל קריאה ואנסין בחוברות המצויות בחניות הספרים.

בברכת חופש נעים
מזכירות החטיבה


 
0211200909202673-copy.jpg